SKF
| SPÄŤ |
VŠETKY KO-RYU KATA
Shoden
Omori ryu
Chuden
Hasegawa Eishin ryu
Okuden Suwariwaza
Okuden Tachiwaza
Shohatto
Yokogumo
Kasumi
Yukizure
Sato
Toraisoku
Sunegakoi
Tsuredachi
Uto
Inazuma
Tozume
So Makuri
Atarito
Ukigumo
Towaki
So Dome
Inyo Shintai
Yama Oroshi
Shihogiri
Shinobu
Ryuto
Iwanami
Tanashita
Yukichigai
Junto
Urokogaeshi
Ryozume
Sodesuri Gaeshi
Gyakuto
Namigaeshi
Torabashiri
Moniri
Seichuto
Takiotoshi
-
Kabezoe
Koranto
Nukiuchi
-
Ukenagashi
Gyakute Inyo Shintai
-
-
Itomagoi 1, 2, 3
Batto
-
-
-